Difference: BienBac (1 vs. 2)

Revision 22021-06-24 - bienbac2021

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

Added:
>
>

Là đơn vị hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa kho lạnh số 1 tại thị trường Việt Nam. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, sử dụng công nghệ tân tiến cho việc lựa chọn và lắp đặt kho lạnh. Đại An sẽ đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất.

 
Changed:
<
<
>
>
xem thêm: => bảng giá kho lạnh

xem thêm: => kho lạnh

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc công ty Điện lạnh Biển Bạc được tin tưởng và đánh giá cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh cùng với đó là sự phục vụ chất lượng với giá cả hợp lư so với thị trường.

Xem thêm: => thiết kế kho lạnh

Xem thêm: => thi công kho lạnh

Xem thêm: => lắp đặt kho lạnh

Xem thêm: => điều ḥa multi

Xem thêm: => điều ḥa multi giá rẻ

Xem thêm: => điều ḥa một mẹ nhiều con

Xem thêm: => có nên lắp điều ḥa multi

Xem thêm: => điều ḥa multi hăng nào tốt

Xem thêm: => lắp điều ḥa multi

Xem thêm: => điều ḥa vrv

 

My Personal Preferences

Changed:
<
<
>
>

 
 • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
  • Set EDITMETHOD = wysiwyg
Line: 32 to 36
 
Deleted:
<
<
 
META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
Changed:
<
<
FORM FIELD First Name FirstName bien
FORM FIELD Last Name LastName bac
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization
FORM FIELD URL URL https://bienbacgroup.com/
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
>
>
FORM FIELD First Name FirstName bien
FORM FIELD Last Name LastName bac
FORM FIELD Titles Titles Điện lạnh biển Bạc
FORM FIELD Email Email nhatquan87@gmail.com
FORM FIELD Telephone Telephone 0966081216
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ LẠNH ĐẠI AN
FORM FIELD URL URL https://bienbacgroup.com/
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region Việt Nam
FORM FIELD Country Country Việt Nam
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
 
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"

Revision 12021-06-24 - TWikiRegistrationAgent

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

My Personal Preferences

 • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
  • Set EDITMETHOD = wysiwyg

 • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
  • Set FIXEDTOPMENU = off

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off

 • More preferences
  <--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
  TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).
  <--/twistyPlugin-->

Related Topics

META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD First Name FirstName bien
FORM FIELD Last Name LastName bac
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization
FORM FIELD URL URL https://bienbacgroup.com/
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback