Difference: DaGaSV388 (1 vs. 2)

Revision 22021-06-18 - DaGaSV388

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

Line: 38 to 38
 
META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD First Name FirstName Đá Gà
FORM FIELD Last Name LastName SV388
Changed:
<
<
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization Đá Gà SV388
FORM FIELD URL URL http://dagasv388.org
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country Vietnam
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
>
>
FORM FIELD Titles Titles Đá Gà SV388
FORM FIELD Email Email dagasv388.org@gmail.com
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department Đá Gà SV388 là trang cá cược đá gà trực tuyến uy tín nhất tại Việt Nam, là đại lư uỷ quyền chính thức của nhà cái SV388 đá gà. Trang dagasv388 chuyên hỗ trợ người chơi đặt cược đá gà SV38, đăng kư tài khoản SV388, nạp tiền và rút tiền tại nhà cái SV388 hoàn toàn miễn phí.
FORM FIELD Organization Organization Đá Gà SV388
FORM FIELD URL URL http://dagasv388.org
FORM FIELD Location Location Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
FORM FIELD Region Region Tây Ninh
FORM FIELD Country Country Việt Nam
FORM FIELD Image Image logo-dagasv388.jpg
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
META FILEATTACHMENT attachment="logo-dagasv388.jpg" attr="h" comment="" date="1624012306" name="logo-dagasv388.jpg" path="logo-dagasv388.jpg" size="23188" user="dagasv388org" version="1"
 
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"

Revision 12021-06-18 - TWikiRegistrationAgent

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

My Personal Preferences

 • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
  • Set EDITMETHOD = wysiwyg

 • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
  • Set FIXEDTOPMENU = off

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off

 • More preferences
  <--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
  TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).
  <--/twistyPlugin-->

Related Topics

META FORM name="%25SYSTEMWEB%25.UserForm"
FORM FIELD First Name FirstName Đá Gà
FORM FIELD Last Name LastName SV388
FORM FIELD Titles Titles
FORM FIELD Email Email
FORM FIELD Telephone Telephone
FORM FIELD Mobile Mobile
FORM FIELD Skype ID SkypeID
FORM FIELD Department Department
FORM FIELD Organization Organization Đá Gà SV388
FORM FIELD URL URL http://dagasv388.org
FORM FIELD Location Location
FORM FIELD Region Region
FORM FIELD Country Country Vietnam
FORM FIELD Image Image
FORM FIELD Status Update StatusUpdate
META PREFERENCE name="VIEW_TEMPLATE" title="VIEW_TEMPLATE" type="Local" value="UserView"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback