Tags:
create new tag
view all tags
Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

Michalina Czarnecka

Info:
Title: Poradnik Grzybiarza
Department: Borowik szlachetny, Pieprznik jadalny, Mleczaj rydz, Gąska żłta, Gąska niekształtna, Maślak zwyczajny, Maślak pstry, Maślak sitarz, Maślak żłty, Podgrzybek brunatny, Opieńka miodowa, Opieńka cesarska, Bedłka polna, Koźlarz babka, Koźlarz czerwony, Gołąbek zielonawy, Gołąbek cukrwka, Kolczak dachwkowaty, Lejkowiec dęty, Twardzioszek przydrożny, Czubajka kania, Smardz stożkowaty, Piaskowiec modrzak, Kołpaczek płachetka
Organization: Grzyby jadalne
URL:  
Location: Polska
Region: https://www.przewodnik-grzybiarza.pl
Country: Polska
Watchlist Changes of Michalina:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of Michalina:
Unrecognized action

My Links

My Personal Preferences

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
    • Set FIXEDTOPMENU = off

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name Michalina
Last Name Czarnecka
Titles Poradnik Grzybiarza
Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department Borowik szlachetny, Pieprznik jadalny, Mleczaj rydz, Gąska żłta, Gąska niekształtna, Maślak zwyczajny, Maślak pstry, Maślak sitarz, Maślak żłty, Podgrzybek brunatny, Opieńka miodowa, Opieńka cesarska, Bedłka polna, Koźlarz babka, Koźlarz czerwony, Gołąbek zielonawy, Gołąbek cukrwka, Kolczak dachwkowaty, Lejkowiec dęty, Twardzioszek przydrożny, Czubajka kania, Smardz stożkowaty, Piaskowiec modrzak, Kołpaczek płachetka
Organization Grzyby jadalne
URL

Location Polska
Region https://www.przewodnik-grzybiarza.pl
Country Polska
Status Update

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2021-10-13 - MichalinaCzarnecka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback