Tags:
create new tag
view all tags
Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

vesinh anhthu

Info:
Title:
Department:
Organization: Vệ Sinh Anh Thư
URL: Vệ Sinh Anh Thư chuyên cung cấp dịch vụ giặt ghế ghế sofa, giặt nệm, giặt rèm cửa, gặt ghế văn pḥng, vệ sinh nhà ở, vệ sinh nhà sau xây dựng... Với đội ngũ nhân viên trên 20 người hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, chúng tôi trở thành một nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp tại TPHCM. Với tầm nh́n trở thành một công ty hàng đầu lĩnh cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà xưởng. Vệ Sinh Anh Thư không ngừng nghiên cứu, nâng cao cải tiến chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng luôn được đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Công ty chúng tôi với triết lư kinh doanh “Uy Tín và Chuyên Nghiệp”, chúng tôi tập trung vào sự phát triển của dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, đặc biệt làm hài ḷng cho tất cả các khách hàng dù là khó tính nhất. Thông tin liên hệ: • Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Quá P. Tân Hưng Thuận – Q.12 • Hotline: 0938 040 014 – 0987 852 414 – 0982 509 416 • Website: https://vesinhanhthu.com
Location:
Region:
Country: Vietnam
Watchlist Changes of vesinh:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of vesinh:
Unrecognized action

My Links

My Personal Preferences

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
    • Set FIXEDTOPMENU = off

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name vesinh
Last Name anhthu
Titles

Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department

Organization Vệ Sinh Anh Thư
URL Vệ Sinh Anh Thư chuyên cung cấp dịch vụ giặt ghế ghế sofa, giặt nệm, giặt rèm cửa, gặt ghế văn pḥng, vệ sinh nhà ở, vệ sinh nhà sau xây dựng... Với đội ngũ nhân viên trên 20 người hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, chúng tôi trở thành một nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp tại TPHCM. Với tầm nh́n trở thành một công ty hàng đầu lĩnh cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà xưởng. Vệ Sinh Anh Thư không ngừng nghiên cứu, nâng cao cải tiến chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng luôn được đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Công ty chúng tôi với triết lư kinh doanh “Uy Tín và Chuyên Nghiệp”, chúng tôi tập trung vào sự phát triển của dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, đặc biệt làm hài ḷng cho tất cả các khách hàng dù là khó tính nhất. Thông tin liên hệ: • Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Quá P. Tân Hưng Thuận – Q.12 • Hotline: 0938 040 014 – 0987 852 414 – 0982 509 416 • Website: https://vesinhanhthu.com
Location

Region

Country Vietnam
Status Update

Topic revision: r1 - 2021-10-22 - TWikiRegistrationAgent
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback