Tags:
create new tag
view all tags
Ośrodek Terapii

Ośrodek Terapii Kryształowy Płomyk to miejsce stworzone z paski i miłości do pomagania, tworząc tak wyjątkowe miejsce jak nasz ośrodek terapii byliśmy pewni, że nasze terapie będą skuteczne, ponieważ od samego początku wszystkie działania były nastawione tylko i wyłącznie na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu.

Topic revision: r1 - 2022-07-04 - AliceRagland
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback