Tags:
create new tag
view all tags

مهندسین نقشه برداری: نقشه برداران جوان

شرکت مهندسین نقشه برداران جوان یکی از شرکت های مهندسی نقشه برداری در ایران هست که به ارائه خدمات نقشه برداری مپردازن مهندسی نقشه برداری یکی از علومی هست که در دانشگاه های ایران ابتدا زیرشاخه عمران بود و سپس به صورت مجزا تحت عنوان ژئوماتیک به مهندسی نقشه برداری گرایش مجزایی اختصاص داده شد و در دوره های لیسانس و کارشناسی ارشد و دکتری در حال پذیرش دانشجوی نقشه برداری میباشد.

یک مهندس نقشه بردار واحد های زیادی را پاس میکند به جز واحد های عمومی و ریاضیات پایه که شامل ریاضی 1 و ریاضی 2 و هندسه و ریاضیات مهندسی میباشد به علوم نجوم و ژئودزی زمین نیز میپردازد تا یک مهندس نقشه بردار بتواند به علوم پایه رشته خود مسلط شود علاوه بر این یک مهندس نقشه بردار باید به علم فوتوگرامتری نیز مسلط باشد و این دروس را هم به صورت عملی و هم به صورت تئوری پشت سر میگذارد.

خدمات مهندسی نقشه برداری در ایران

پس از فارغ التحصیل شدن مهندسی نقشه برداری عموما در بازار آزاد کار مشغول میشوند و عده کمی هم به کارمندی در ادارات دولتی و شرکت های خصوصی میپردازند که این رشته را همین عامل مجزا و جالب ساخته این که یک نقشه بردار انواع خدمات را میتواند ارائه کند و در گرایشات خاصی میتواند تاثیرگذار باشد.

یک مهندس نقشه بردار میتواند انواع خدمات نقشه برداری ساختمانی را نیز ارائه دهد و در کار خود میتواند از خود علاقه نشان داده و در سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز پروانه اشتغال بگیرد تا به نظارت بر ساختمان های در حال ساخت نیز بپردازد.

تهیه و تحلیل عکس های هوایی و رفع اختلافات

از زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شد از تجهیزات این جنگ استفاده های زیادی صورت گرفت که یکی از این تجهیزات را میتوان گفت همان هواپیماهایی بودند که برای جاسوسی و سایر هدفها مورد استفاده قرار میگرفتند و پس از جنگ های جهانی از این هواپیماها برای عکسبرداری از اراضی کشاورزی و طرح های کاداستر اولین بار استفاده شده که میتوان گفت در ایران نیز همین روال ادامه داشت و در دهه های 30 و 40 شمسی اولین عکسبرداری ها از اراضی مختلف زراعی و مسکونی در ایران صورت پذیرفت.

این عکسها اکنون کاربردهای زیادی دارند که میتوانند در رفع اختلافات ملکی با همسایه ها و نیز برای رفع انسداد از سوی منابع طبیعی و همچنین جزو مستثنیات قرار گرفتن از اراضی ملی مورد استفاده واقع شوند. اگر برای تهیه و خرید عکسهای هوایی نیاز به مشاوره داشتید شرکت نقشه برداران جوان میتوانند پاسخگوی نیاز شما باشند که بدین منظور شماره واتسپ 09120918818 در نظر گرفته شده و شما عزیزان میتوانید لوکیشن یا مختصات ملک مد نظرتان را به این شماره ارسال فرمایید.

نقشه برداری با پهپاد

وبسایت اصلی ما surveying-co.ir هست و ما خدمات نقشه برداری با پهپاد را هم ارائه میکنیم که این خدمات شامل نقشه برداری توپوگرافی در مقیاس وسیع برای معادن و توپوگرافی مسیر هایی هست که نیازمند برداشت توسط پهپاد هستند و ما میتوانیم علاوه بر توپو و مدل ارتفاعی به شما عزیزان مدل سه بعدی و ابر نقاط را هم ارائه کنیم.

به هر حال همه علوم و دانشها قابل احترام هستند و نقشه برداری نیز یکی از علمهایی هست که میتواند در ایران بازده داشته باشد و به پروژه های عمرانی زیادی نیز کمک کند و درراستای ساختن ایرانی آباد در خدمت هم وطنان عزیزمان باشیم.

Topic revision: r1 - 2022-12-06 - BexevaBexeva
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback