Tags:
create new tag
view all tags

هیچوقت سوار اين آسانسورها نشوید!

تعمیر آسانسور

تعمیر آسانسوریکی از مواردی است که اگر نادیده گرفته شود، می تواند تهدید بزرگی برای جان افراد باشد. قدیمی ها ضرب المثل های خوبی دارند مثل رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون! تا وقتی آسانسور از كار نیفتد يا بارها و بارها ساكنین مجبور به استفاده از پله ها نشوند، هیچ كدام از ساكنین حاضر نباشند كه به رنگ رخساره آسانسورشان نظری بیندازند. آسانسور خراب می شود، نه یک بار، نه دوبار… بارها و بارها؛ تازه مدیر ساختمان دست به كار می شود و به فكر تعمیر آسانسور می افتد! البته اين بهترین سناریو است؛ شاهد سناریوهای بدتری هم در حوادث آسانسور بوده ایم. بعضی از ما فكر می كنیم كه آسانسور مثل ماشین لباس شویی می ماند و از کار نیفتد نيازی به نگهداری و تعمیر آن نیست؛ ولی حقیقت ماجرا اين نیست.

آسانسورها به هر علتی كه خراب شوند نباید از آن ها غافل شد، چرا كه پشت گوش انداختن تعمیر آن ها كار را بدتر خواهد كرد. اگر كسی در آسانسور گیر بیفتد يا اينكه از كار بیفتد آن گاه ساكنین ساختمان مجبور می شوند كه آسانسور را تعمیر کنند، ولی اگر علائمی را از ایراد آسانسور می بینید تا خراب شن كامل آن صبر نكنید می توانيد هرچه زودتر برای رفع آن ها اقدام کنید. در ادامه علائم خراب شدن آسانسور را بيان خواهیم كرد و به شما می گوییم که وقتی نشانه های خاصی از آسانسور را دیدید، اصلا از آن استفاده نکنید.

نشانه هایی که به ما می گوید از آسانسور استفاده نکنیم!

همانطور که گفتیم مواردی وجود دارند که اگر در زمان استفاده از آسانسور با آن مواجه شدید، باید از پله استفاده کنید و به مدیر ساختمان برای تعمیر آسانسور اطلاع دهید. ما این موارد را ذکر می کنیم و شما هم آن ها را به خاطر بسپارید تا دچار مشکل نشوید و امنیت شما به خطر نیفتد.

هم سطح نبودن كابین در بین طبقات

آسانسورها باید وقتی در طبقات توقف می كنند كاملا هم سطح با طبقه مورد نظر قرار گیرند، ولی گاهی رخ می دهد كه كابین آسانسور 5 سانتی متر بالا يا کمتر از طبقه مورد نظر قرار خواهد گرفت كه اين نشانه ای از ایراد آسانسور است. دلیل هم سطح نبودن كابین تنظیم نبودن سرعت موتور و سنسورهای طبقات است.

استارت و توقف های شدید مابین حركت يا وقتی شروع حركت

احتمال دارد وقتی وارد آسانسور می شوید، وقتی حركت يا مابین حركت تكان های شدیدی را دريافت كنید كه دلیل آن هم احتمال دارد تنظیم نبودن گیر بكس، تنظیم نبودن فنرهای مگنت ترمز، بالانس نبودن وزن كابین با كادر بدنه باشد.

صداهای غیر عادی

آسانسورها معمولا از صداهای غیر عادی برخوردار نیستند و اگر وقتی وارد كابین می شوید صداهای غیر معمولی را شنیدید می توانيد مطمعن باشید كه یک نقص فنی رخ داده بوده و باید یک سرویس كار ماهر را برای تشخیص مشكل آن به ساختمان دعوت كنید. صداهایی مثل كشیده شدن قطعه های فلزی روی هم احتمال دارد به دلیل جا به جا شدن ترمزهای آسانسور، تنظیم نبودن سیستم پاراشوت، خوردگی كشک های كادر وزنه، شل بودن پیچ های قاب كابین، برخورد قطعات ثابت و متحرك، هم تراز نبودن ریل ها و … باشد. از طرفی هم احتمال دارد صداهایی ایجاد شده به سوی موتور آسانسور يا تابلو فرمان باشد.

اگر این صداهایی را از آسانسور دريافت كردید، باید از یک سرویس كار ماهر برای ایراد آسانسور كمک بگیرید، چرا كه احتمال دارد وقتی حركت كابین ترمزهای اضطراری عمل نکنند و حادثه های جبران ناپذیر مالی و جانی را به بار آورند.

حركت آسانسور زمان باز بودن درب آن

گاهی با وجود باز بودن درب، آسانسور شروع به حركت می كند كه باید بگوییم دلیل آن ایراد قطعه های آسانسور نیست و یكی از موادی است كه خیلی كم رخ می دهد. اين مشكل به سرویس كاران آسانسور بر می شود. بعضی از کاربران برای راحتی كار خود با جان انسان ها احتمال دارد بازی كنند. اين کاربران برای اينكه از خراب شدن آسانسورها پیشگیری كنند بعضی از سنسورهای آسانسور و مدارهای ایمنی را قطع می كنند. در اين صورت ایراد آسانسور بسيار كمتر می شود، ولی اين كار موجب می شود كه اگر علائم ایراد پیدا نشود، موجب مرگ بسياری از افراد گردد. اگر با اين موارد رو به رو شدید هر چه سریع تر سرویس كار آسانسور را عوض کنید.

به گوش رسیدن صداهای غیر معمول، تكان های ناگهانی، باز و بسته شدن درب كابین ها به شکل خودكار، داغ شدن آسانسور، هم سطح نبودن كابین با سطح طبقه ها و … همگی می تواند علائمی از ایراد آسانسور باشد. امیدوارم اين تجربيات كارشناسان ما در مركز تعمیر آسانسور مانابرای شما كاربردی باشد.

Topic revision: r1 - 2021-05-01 - PirBorna
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback